هسته نرم افزار APM برمبنای BPMS

عبارت ویژه

ماژول عبارت ویژه امکان تعریف عبارت با متغییرهای سراسری جهت استفاده در جاهای مختلف سامانه در اختیار شما قرار می دهد.