هسته نرم افزار APM برمبنای BPMS

ارتباط با لینک ها

با استفاده از ماژول ارتباط با لینک ها می توان لینک های مهم و پرکاربرد جهت دسترسی کاربران ایجاد نمود. از امکانات مهم ماژول ارتباط با لینک ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  •      – امکان تغییر نام
  •      – امکان حذف
  •      – امکان کپی و جایگذاری
  •      – امکان پوشه بندی
  •      – امکان مرتب سازی با عمل کشیدن و رها کردن (Drag & Drop)