هسته نرم افزار APM برمبنای BPMS

هسته ی قدرتمند نرم افزاری APM جهت مدیریت فرآیند های سازمانی بر مبنای BPMS

شرکت نرم افزاری سامانه گستر مایسا با اتکا بر دانش و نیروی متخصص خود توانست به دستاورد مهمی در صنعت نرم افزار و تولید هسته ی قدرتمند APM جهت مدیریت فرآیند های سازمانی دست پیدا نماید. هسته ی قدرتمند APM از ماژول های مختلف و کاربردی تشکیل شده است از جمله ماژول های مهم آن می توان به ماژول های ذیل اشاره نمود: