زیر سیستم کنترل اموال

زیر سیستم کنترل اموال از 4 زیر سیستم تشکیل شده است شامل :

کنترل تردد کالا

پیمانکار، شرکتی، شخصی

کنترل ورود و خروج حواله های مزایده ای

کنترل خودرو های تاریخ اعتبار گذشته

کنترل کالاهای بازگشتی (مرجوعی)

کنترل تردد کالا

در نرم افزار حراست مایسا 9 نوع تردد جهت کنترل اموال تعریف شده است که در تمام آنها اطلاعات کالا که شامل فیلد‌های نام کالا، مشخصات، مقدار، واحد ، توضیحات، مقدار ورودی، مقدار خروجی، باقیمانده آورده شده است. انواع تردد شامل:

کنترل اموال

ورود کالا

تمام کالاهای ورودی مربوط به سازمان و پیمانکاران است که شامل فیلدهای شماره مجوز، تاریخ، ساعت، مالکیت اموال، شرکت، پلاک خودرو، مدل خودرو، نوع خودرو، راننده، واردکننده، شماره تلفن راننده، شخص تحویل گیرنده سند، شماره بارنامه، شماره باسکول ، شخص ناظر، مامور کنترل کننده، توضیحات

کنترل اموال

ورود کالا بازگشتی (مرجوعی)

ثبت این نوع تردد برای مواقعی است که اموال به صورت موقت از سازمان خارج شده اند شامل فیلدهای شماره مجوز، تاریخ، ساعت، مالکیت اموال، شرکت، پلاک خودرو، مدل خودرو، نوع خودرو، راننده، واردکننده، شماره تلفن راننده، شماره بارنامه، شماره برگ باسکول، مامور کنترل کننده، توضیحات

کنترل اموال

ورود خوراک

این نوع ورودی تمام اطلاعات مربوط به خوراک مورد نیاز صنعت پتروشیمی را ثبت می نماید. شامل فیلد های شماره مجوز، تاریخ، ساعت، شرکت، پلاک خودرو، مدل خودرو، نوع خودرو، راننده، واردکننده، شماره تلفن راننده، شخص تصویب کننده، شماره بارنامه، شماره فاکتور، شماره حواله، شماره برگ باسکول، مبداء، مقصد، فرستنده، گیرنده، مامور کنترل کننده، تاریخ مراجعه، ساعت مراجعه، ساعت خواب، تایید فاکتور، تایید بارنامه ، توضیحات، نوع خوراک، مقدار خوراک، واحد خوراک، توضیحات خوراک

کنترل اموال

ورود کالا مصرفی

اطلاعات مربوط به تمام کالاها و اموال مصرفی سازمان در این نوع تردد ثبت و ضبط می شود شامل فیلد های شماره مجوز، تاریخ، ساعت، مالکیت اموال، شرکت، پلاک خودرو، مدل خودرو، نوع خودرو، راننده، واردکننده، شماره تلفن راننده، شخص تحویل گیرنده سند، شماره ایزوتانک یا کانتر، شماره بارنامه، شماره فاکتور، شماره برگ باسکول، شماره درخواست، مبداء، فرستنده، گیرنده، مامور کنترل کننده، تایید فاکتور، تایید بارنامه ، توضیحات

  •  
کنترل اموال

خروج کالا پیمانکار

پیمانکار هنگام خروج کالا لازم است از واحد مربوطه مجوز گرفته و مامور کنترل خروجی او را در نرم افزار ثبت نماید. اطلاعاتی که لازم است ثبت شود شامل فیلدهای شماره مجوز، تاریخ، ساعت، مالکیت اموال، شرکت، پلاک خودرو، مدل خودرو، نوع خودرو، راننده، خارج کننده، شماره تلفن راننده، واحد سازمانی درخواست کننده، شخص تصویب کننده، شماره R&D ، وضعیت قابل بازگشت، تاریخ بازگشت، مامور کنترل کننده، توضیحات

  •  
کنترل اموال

خروج بدون ورودی

انتخاب این نوع تردد برای آن دسته از اموالی است که به جهت تعمیر و موارد این چنینی لازم است از سازمان خارج شوند. شامل فیلدهای شماره مجوز، تاریخ، ساعت، مالکیت اموال، شرکت، پلاک خودرو، مدل خودرو، نوع خودرو، راننده، شخص خارج کننده، شماره تلفن راننده، واحد سازمانی درخواست کننده، شخص تصویب کننده، شماره R&D ، وضعیت قابل بازگشت، تاریخ بازگشت، شماره ایزوتانک یا کانتر، شماره بارنامه، مقصد، وضعیت تایید سند، وضعیت تایید بارنامه، مامور کنترل کننده، توضیحات

  •  
کنترل اموال

ورود خودرو سنگین

برای ثبت اطلاعات خودرو های سنگین از جمله جرثقیل و امثال آن از نوع تردد ورود خودرو سنگین استفاده می شود شامل فیلد های شماره مجوز، تاریخ، ساعت، شرکت، پلاک خودرو، مدل خودرو، نوع خودرو، تاریخ اعتبار خودرو، راننده، واردکننده، شماره تلفن راننده، شماره برگ باسکول، مبداء، مقصد، مامور ایمنی،  مامور کنترل کننده، محل مراجعه ، توضیحات

کنترل اموال

خروج خودرو سنگین

نوع تردد خروج خودرو سنگین مشابه تردد خروج کالای پیمانکار است با این تفاوت که ثبت این نوع تردد فقط برای خودرو های سنگین صورت می گیرد شامل فیلدهای شماره مجوز، تاریخ، ساعت، مالکیت اموال، شرکت، پلاک خودرو، مدل خودرو، نوع خودرو، تاریخ اعتبار خودرو، راننده، خارج کننده، شماره تلفن راننده، واحد سازمانی درخواست کننده، شخص تصویب کننده، شماره R&D ، وضعیت قابل بازگشت، تاریخ بازگشت، تایید سند، تاریخ ورود، ساعت ورود، مامور کنترل کننده، توضیحات

کنترل اموال

ورود خودرو متفرقه

این نوع تردد جهت ثبت اطلاعات خودروهای سبک و متفرقه ای که جهت خدمات به سازمان وارد می شوند شامل فیلد های شماره مجوز، تاریخ، ساعت، شرکت، پلاک خودرو، مدل خودرو، نوع خودرو، تاریخ اعتبار خودرو، راننده، واردکننده، شماره تلفن راننده، شماره برگ باسکول، مبداء، مقصد، مامور ایمنی،  مامور کنترل کننده، محل مراجعه ، توضیحات

کنترل ورود و خروج حواله های مزایده ای

تمام اطلاعات تردد ها و حمل و نقل های صورت گرفته برای حواله های مزایده ای در سیستم ثبت می شود که شامل اطلاعات  : شماره قرارداد، تاریخ قرارداد، تاریخ مهلت خروج، شرکت، شماره حواله، جمع کل ریالی حواله، کالا، مشخصات، مقدار، واحد کالا، توضیحات، مقدار کل پرداختی، مقدار کل خروج، مقدار باقیمانده، اطلاعات تردد

کنترل خودرو های تاریخ اعتبار گذشته

مشخصات تمام خودرو هایی که مجوز تاریخ اعتبار آنها تمام شده است را نمایش می دهد. و شامل ستون هایی همچون : پلاک خودرو، رنگ، مدل خودرو، تاریخ شروع مجوز، تاریخ پایان مجوز، شخص، آخرین وضعیت تردد

کنترل کالاهای بازگشتی (مرجوعی)

مشخصات تمام کالاهایی که به صورت موقت از سازمان خارج شده اند را نمایش می دهد و شامل ستون هایی همچون : شماره مجوز، شماره RD ، تاریخ ، ساعت ، شرکت ، اقلام کالا، اقلام مشخصات، اقلام سریال، اقلام واحد، اقلام مقدار، اقلام مقدار خروجی، اقلام مقدار ورودی ، اقلام مانده