مدیریت کاربران و نقش کاربران

تعریف کاربران مجاز و تعیین نقش دسترسی آنها هنگام استفاده از سیستم امری مهم و ضروری است تا بتوان با توجه نوع دسترسی آنها ابزارها را برای سیستم فعال یا غیر فعال نمود انواع دسترسی ها شامل:

  •  – امکان درج در هر فرم
  •  – امکان ویرایش در هر فرم
  •  – امکان حذف در هر فرم
  •  – امکان نمایش ضمائم
  •  – امکان دسترسی به دکمه ها
  •  – امکان مشاهده گزارشات
  •  – امکان مشاهده رویدادهای کاربران در فرم و یا سطر
  •  – امکان دسترسی به داشبورد