لوحه نگهبانی

لوحه نگهبانی عبارت است از مکاتبات افسر نگهبان و ثبت گزارشات روزانه افسر نگهبان  با امکان ضمیمه کردن فایل است که شامل :

  •  – اعلام نفرات مراجعه کننده
  •  – آمار حوادث
  •  – آمار سرقت
  •  – آمار حوادث
  •  – آمار اعتصاب
  •  – آمار اعتراض
  •  – آمار درگیری
  •  – آمار خودروها و تجهیزات ممنوع الورود یا خروج،
  •  – تعریف اولویت کاری پرسنل حراست و غیره