قراردادها و پیمانکاران

زیر سیستم قراردادها و پیمانکاران از بخش های مختلفی تشکیل شده است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  •  – امکان ثبت اطلاعات حقوقی و یا حقیقی شرکت
  •  – امکان ثبت قراردادها
  •  – امکان تمدید قراردادها
  •  – امکان افزودن لایحه ی قراردادها
  •  – امکان ثبت مناقصات
  •  – امکان ثیت مزایدات
  •  – امکان گزارش گیری متنوع از بخش های مختلف زیر سیستم قراردادها و پیمانکاران