صدور کارت

زیر سیستم صدور کارت از بخش های مختلفی تشکیل شده است شامل :

 •  – چاپ کارت پرسنلی بصورت گروهی و یا تکی
 •  – چاپ کارت خودرو بصورت گروهی و یا تکی
 •  – چاپ کارت لپ تاپ بصورت گروهی و یا تکی
 •  – صدور مجوز خودرو
 •  – صدور مجوز لپ تاپ
 •  – امکان صدور کارت پرسنل المثنی
 •  – امکان صدور کارت خودرو المثنی
 •  – امکان صدور کارت لپتاپ المثنی
 •  – امکان تسویه گروهی و یا تکی پرسنل
 •  – امکان تمدید مجوز خودرو
 •  – امکان تمدید مجوز لپتاپ