دبیرخانه رمز محرمانه

دبیرخانه رمز محرمانه از ارکان مهم نرم افزار حراست جهت پیگیری مکاتبات داخلی، صادره و وارده است

 •  – امکان تعریف جایگزین پرسنل در اتوماسیون نگاری : بدین صورت که اگر پرسنلی جایگزین پرسنل دیگر شد تمام نامه هایی که در گذشته به پرسنل قبلی ارجاع داده شده بود پرسنل جدید بتواند آنها ببیند و پیگیری نماید.
 •  – امکان ارسال گروهی در اتوماسیون نامه نگاری
 •  – فعال کردن ستون های مخفی مانند نام ارجاع دهنده و ارجاع شونده در اتوماسیون نامه نگاری
 •  – هنگام وارد کردن اطلاعات نامه های وارده ، شماره نامه قابلیت ورود اطلاعات داشته باشد و ضمیمه ضروری باشد.
 •  – در سوابق ارجاعات نامه، نام و نام خانوادگی، وضعیت خوانده شده، تاریخ و ساعت ارسال، تاریخ و ساعت مشاهده مشخص باشد.
 •  – عنوان آنی به فوریت اضافه شود
 •  – بازه زمانی برای نامه ها جهت پیگیری اضافه شود .
 •  – سایر امکاناتی که در اتوماسیون نامه نگاری انجام شده است شامل موارد ذیل می باشد:
 •  – انتخاب نوع نامه (داخلی ، وارده ، صادره)
 •  – امکان تولید شماره نامه
 •  – امکان تعیین نوع فوریت نامه
 •  – امکان طبقه بندی نامه
 •  – امکان ورود عنوان نامه
 •  – تعریف چندین گیرنده
 •  – امکان تعریف چند نوع ارجاع (گیرنده،رونوشت ، رونوشت مخفی، پیگیری )
 •  – ویرایشگر حرفه ای نامه
 •  – امکان تعریف چند قالب نامه
 •  – امکان ویرایش قالب نامه
 •  – امکان نوشتن دستور ارجاع
 •  – امکان انتخاب نامه های مرتبط (پیرو)
 •  – امکان ضمیمه فایل با هر نوع فرمتی
 •  – امکان شهود و عدم شهود امضاء در نامه
 •  – امکان مشاهده نامه قبل از ارسال
 •  – امکان ذخیره نامه بعنوان پیش نویس
 •  – امکان بایگانی نامه
 •  – امکان حذف نامه
 •  – امکان تعریف مخاطب
 •  – امکان تعریف جانشین
 •  – امکان تعیین سمت فعال
 •  – امکان مشاهده نامه های بایگانی شده
 •  – امکان مشاهده نامه های پیش نویس
 •  – امکان ویرایش نامه های پیش نویس
 •  – امکان پاسخ نامه های دریافتی
 •  – نمایش هشدار تعداد نامه های خوانده نشده