داشبورد مدیریتی و مانیتورینگ

داشبورد مدیریتی از ابزارهای مدیریتی مهمی است که در شرایط اضطراری و حساس به تصمیم گیری صحیح و سریع کمک ویژه ی می کند از امکانات مهم داشبورد مدیریتی مایسا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

صدور کارت

 • نمودار صدور، تمدید ، المثنی و تسویه پرسنل
 • نمودار صدور، تمدید ، المثنی و تسویه خودرو
 • نمودار صدور، تمدید ، المثنی و تسویه لپ تاپ
 • نمودار صدور، تمدید ، المثنی و تسویه پرسنل برحسب شرکت مربوطه و به تفکیک سایت
 • نمودار صدور، تمدید ، المثنی و تسویه خودرو برحسب شرکت مربوطه و به تفکیک سایت
 • نمودار صدور، تمدید ، المثنی و تسویه لپ تاپ برحسب شرکت مربوطه و به تفکیک سایت

 

استخدام

 • نمودار استخدام پرسنل به تفکیک سایت
 • نمودار استخدام پرسنل به تفکیک وضعیت تاهل
 • نمودار استخدام پرسنل به تفکیک جنسیت
 • نمودار استخدام پرسنل به تفکیک مدرک تحصیلی
 • نمودار استخدام پرسنل به تفکیک تابعیت فعلی
 • نمودار استخدام پرسنل به تفکیک مذهب
 • نمودار استخدام پرسنل به تفکیک شهرستان
 • نمودار استخدام پرسنل به تفکیک شرکت
 • نمودار استخدام پرسنل به تفکیک سمت
 • نمودار استخدام پرسنل به تفکیک واحد سازمانی

 

کنترل اموال

 • نمودار تعداد تردد برحسب نوع تردد به تفکیک سایت
 • نمودار تعداد کالا به تفکیک نوع کالا
 • نمودار تردد ورود برحسب شرکت به تفکیک سایت
 • نمودار تردد خروج برحسب شرکت به تفکیک سایت

 

مراجعین

 • نمودار مراجعین به تفکیک سایت
 • نمودار اتباع بیگانه به تفکیک سایت
 • نمودار مراجعین برحسب نوع ملاقات به تفکیک سایت

 

تردد با دستگاه حضور و غیاب

 • نمودار تردد با دستگاه پرسنل برحسب شرکت به تفکیک سایت
 • نمودار تردد با دستگاه پرسنل برحسب گروه پرسنل(رسمی، دائم و موقت ) به تفکیک سایت

 

وقایع

 • آمار بازدید به تفکیک سایت
 • آمار حوادث به تفکیک سایت
 • آمار سرقت به تفکیک سایت
 • آمار درگیری به تفکیک سایت
 • آمار اعتصاب به تفکیک سایت
 • آمار اعتراض به تفکیک سایت

آمار تخلف به تفکیک سایت