حوادث و وقایع

گاها در هر شرکت و یا سازمانی رویداد های غیر مترقبه مهمی نظیر آتش سوزی ، تصادف ، سرقت ، اعتراض و… رخ دهد . کنترل سریع و به موقع حوادث از طریق داده ها امری ضروری است لذا داشتن سامانه مکانیزه و هوشمند جهت ثبت تاریخ و علت وقوع این حوادث کاملا امری ضروری است تا در آینده جهت جلوگیری از وقوع چنین حوادثی تصمیم گیری درست اتخاذ شود  و سازمان کمتر دچار اتلاف و بعضا ضررات جبران ناپذیر شود. سیستم ثبت حوادث و وقایع ، قابلیت ثبت و ضبط، مدیریت، گزارش دهی روزانه، ماهانه، سالانه بصورت دقیق و سریع دارا می باشد.این زیر سیستم به چند بخش تقسیم می شود:

 – تصویربرداری هوایی

 – تصادف

 – سرقت

 – آتش سوزی
 – اعتراض

 – حوادث

 – درگیری

 – بازدید