جامع حراست و حفاظت

نرم افزار جامع حراست از بخش های مختلفی تشکیل شده شامل :

1 – کنترل اموال

2 – کنترل تردد خودرو، پرسنل
3 – لوحه نگهبانی
4 – وقایع
5 – مراجعین
6 – ثبت اسناد
7 – صدور کارت
8 – قراردادها و پیمانکاران
9 – داشبورد مدیریتی
10 – دبیرخانه رمز محرمانه
11 – اطلاعات پایه
12 – مدیریت کاربران و نقش کاربران