ثبت اسناد

ثبت اسناد از بخش های مختلف تشکیل شده است که شامل :

 •  – ثبت اطلاعات عمومی، پرسنلی، ایثار ، سوء قضایی، فرم 508 – فرم 507 و پیوست های پرسنل
 •  – صدور و تمدید مجوز پرسنل بصورت گروهی و یا تکی
 •  – ثبت افراد تحت تکفل پرسنل
 •  – ثبت مسافرت های خارج از کشور پرسنل
 •  – ثبت مرخصی های پرسنل
 •  – ثبت پرسنل ممنوع الورود
 •  – ثبت تخلفات پرسنل
 •  – ثبت سوابق شغلی پرسنل
 •  – امکان ثبت اطلاعات ارزیابی استخدام
 •  – امکان ثبت و مشاهده دوره های آموزشی شخص
 •  – امکان ثبت و مشاهده فعالیت های سیاسی بستگان شخص
 •  – امکان ثبت و مشاهده پیشینه کیفری بستگان
 •  – امکان ثبت و مشاهده بستگان مهاجر به ایران شخص
 •  – امکان ثبت و مشاهده دوستان صمیمی
 •  – امکان ثبت و مشاهده مشخصات خانواده
 •  – امکان ثبت و مشاهده بستگان خارج از کشور
 •  – امکان ثبت و مشاهده بستگان شاغل در دستگاه
 •  – امکان ثبت و مشاهده ایثارگری شخص
 •  – امکان ثبت و مشاهده فعالیت های سیاسی شخص
 •  – امکان ثبت و مشاهده معرفین استخدام
 •  – امکان ثبت و مشاهده سوابق شغلی بستگان
 •  – امکان ثبت و مشاهده سوابق شغلی شخص
 •  – امکان ثبت و مشاهده زبان خارجه
 •  – امکان ثبت و مشاهده تحصیلات و تخصصات
 •  – امکان ثبت و مشاهده آدرس سکونت
 •  – امکان ثبت و مشاهده مشخصات همسر
 •  – امکان ضمیمه کردن مدارک پرسنل بدون محدودیت
 •  – گزارشگیری از وجود و عدم وجود ضمیمه برای هر پرسنل
 •  – امکان ثبت تخلف پرسنل
 •  – امکان گزارش گیری های متنوع از اطلاعات
 •  – مشاهده تمام فعالیت ها و عملکرد پرسنل در سازمان نظیر تردد ها ، تعداد مجوز صدور و تمدید کارت پرسنلی، خودرو و لپ تاپ
 •  – امکان مشاهده تمام خودرو های پرسنل
 •  – امکان مشاهده تمام لپ تاپ های پرسنل
 •  – امکان ثبت سفرهای خارجی پرسنل

 – امکان ثبت افراد تحت تکفل پرسنل