اطلاعات پایه

هر سیستم براساس اطلاعات پایه راه اندازی می شود. در نرم افزار حراست اطلاعات پایه شامل موارد ذیل می باشد:

 •  – خودرو
 •  – راننده
 •  – مکان کالا
 •  – واحد اندازه گیری
 •  – نوع کالا
 •  – ماهیت تردد
 •  – خودرو پرسنل
 •  – نوع لپتاپ
 •  – مدل خودرو
 •  – مدل لپ تاپ
 •  – واحد سازمانی

 – سمت سازمانی